Ngày 28/01, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15, theo đó giảm thuế GTGT hay còn gọi là thuế VAT từ 10% xuống 8%
Tuy nhiên, trên thực tế khi áp dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp vẫn không khỏi vướng mắc, do đó bài viết này Chiaseluat sẽ chia sẻ thêm các nội dung xoay quanh chủ đề này

Quy định về việc giảm thuế VAT còn 8% trong năm 2022

Theo nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định:

Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo đó, các dịch vụ hành hóa trong năm 2022 sẽ được giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%, đây là một trong những quy định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và kích thích tiêu cùng của chính phủ theo chỉ đạo từ Quốc hội

Tải về nội dung nghị định 15/2022/NĐ-CP

Không phải mọi hàng hóa, dịch vụ đều được giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%

Nội dung nghị định 15 không quy định về các nhóm hàng hóa được giảm thuế, thay vào đó là quy định về những nhóm hàng hóa KHÔNG được giảm thuế (giữ nguyên mức thuế 10%). Do đó có thể hiểu đơn giản là cứ trừ những hàng hóa không quy định trong phụ lục của nghị định trên đều sẽ được giảm.
Các nhóm hàng KHÔNG được giảm thuế VAT có thể kể đến:
– Nhóm hàng hóa viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất….
– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
– Nhóm hàng hóa công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.
>> Chi tiết được quy định trong phụ lục I, II, III của Nghị định.

Phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT

Điều 4 Nghị định 15 cũng quy định, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì cũng không được giảm thuế giá trị gia tăng

Thời gian áp dụng giảm thuế VAT còn 8% là bao lâu

– Thời gian được giảm thuế là từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 tức là đến hết năm 2022

Các câu hỏi liên quan về việc thuế VAT giảm xuống 8%

Câu hỏi 1: Dịch vụ nhân sự, tuyển dụng nhân sự có được giảm thuế VAT từ 10% còn 8% hay không?
Trả lời: Đầu tiên có thể thấy, Nhóm dịch vụ lao động và việc làm là nhóm ĐƯỢC giảm thuế VAT. Do đó các dịch vụ như tuyển dụng nhân sư, cho thuê lại lao động sẽ được giảm thuế với các khoản thu từ tháng 2/2022
Câu hỏi 2: Mua máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng có được giảm thuê VAT hay không?
Trả lời: Mục III Phần B Phụ lục III của Nghị định quy định các hàng hóa, thiết bị gia dụng bao gồm máy hút bụi, máy giặt, tủ lạnh,… không được giảm thuế do đó người mua hàng vẫn phải chịu mức thuế VAT là 10%
GIẢM THUẾ VAT TỪ 10% XUỐNG 8%
GIẢM THUẾ VAT TỪ 10% XUỐNG 8%
_________________________

VAT REDUCTION FROM 10% TO 8% AND THINGS YOU NEED TO KNOW

On January 28, the Government issued Decree 15, which reduced Value Added Tax, also known as VAT, from 10% to 8%.
However, in practice, when applying, especially businesses still have problems, so this article we will share more content around this topic.

NOT EVERY GOODS AND SERVICE IS REDUCED TAX

The content of the decree does not stipulate the groups of goods eligible for tax reduction, instead, it stipulates the groups of goods that are NOT eligible for tax reduction (the tax rate remains at 10%). Therefore, it can be understood simply that all goods not specified in the appendix of the above decree will be reduced.
Groups of goods that are NOT eligible for VAT reduction can include:
– Group of telecommunications products, financial activities, banking, securities, insurance, real estate trading, metals and prefabricated metal products, mining products (excluding coal mining), coke, refined petroleum, chemical products….
– Products and services subject to excise tax.
– Group of information technology goods according to the law on information technology.
>> Details are specified in Appendices I, II, III of the Decree.

A separate invoice MUST be made for VAT-REDUCED GOODS and SERVICES

Article 4 of Decree 15 also stipulates that business establishments must make separate invoices for goods and services eligible for value added tax reduction. In case business establishments do not issue separate invoices for goods and services eligible for value-added tax reduction, they are also not entitled to value-added tax reduction.

TIME OF APPLICATION

– The tax reduction period is from February 1, 2022 to the end of December 31, 2022, that is, until the end of 2022

RELATED QUESTIONS

Question 1: Can HR services and recruitment be reduced from 10% to 8% VAT?
Answer: First of all, it can be seen that the Labor and Employment Services Group is the group that BENEFITS VAT reduction. Therefore, services such as sphincter recruitment, labor subleasing will be taxed with revenues from February 2022.
Question 2: Can buying a washing machine, refrigerator, microwave oven get a discount on VAT?
Answer: Section III, Part B, Appendix III of the Decree stipulates that household goods and appliances including vacuum cleaners, washing machines, refrigerators, etc. are not eligible for tax reduction, so buyers still have to bear the responsibility. VAT rate is 10%