13 lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 do Thủ tướng ban hành đã đề cập đến việc phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương. Việc này được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14.

Theo quyết định, vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương sẽ được phân bổ theo ngành, lĩnh vực theo quy định.

Đối với tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương, quyết định đã chỉ ra cách bố trí vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương cho các nhiệm vụ, chương trình, và dự án thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Điều này cũng áp dụng cho các đối tượng đầu tư công quy định tại Điều 5 của Luật Đầu tư công.

Đối với vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương trong nước, không quá 30% sẽ được dành để bổ sung cho địa phương và phân bổ theo ngành, lĩnh vực. Điều này không bao gồm vốn cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phần vốn còn lại sẽ được phân bổ như sau: thứ nhất, phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương theo ngành, lĩnh vực. Các bộ, cơ quan trung ương sẽ chịu trách nhiệm phân bổ cụ thể cho các chương trình và dự án theo đúng quy định của pháp luật và theo các nguyên tắc và thứ tự ưu tiên quy định. Thứ hai, phân bổ cho các nhiệm vụ, chương trình và dự án cụ thể, bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án kết nối và các nhiệm vụ khác có tác động liên vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh chóng, bền vững, bảo vệ và chăm só

13 ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025

Theo đó, quy định 13 ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025 gồm:

(1) Quốc phòng;

(2) An ninh và trật tự, an toàn xã hội;

(3) Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp;

(4) Khoa học, công nghệ;

(5) Y tế, dân số và gia đình;

(6) Văn hoá, thông tin;

(7) Phát thanh, truyền hình, thông tấn;

(8) Thể dục, thể thao;

(9) Bảo vệ môi trường;

(10) Các hoạt động kinh tế: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án phục vụ các mục tiêu thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủ sản; công nghiệp; giao thông;..

(11) Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị-xã hội;

(12) Xã hội;

(13) Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định 26/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 14/9/2020.

Có thể bạn quan tâm:

Share:

Tóm tắt

Xem thêm

Gửi câu hỏi

Nhận thông tin pháp luật mới nhất

Trang thông tin chia sẻ pháp luật miễn phí

Phone: 0326 111 491
Email: chiaseluat216@gmail.com 

Address: Số 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN