Kế hoạch đầu tư công trung hạn |Trình tư lập, thẩm định và nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn

Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Kế hoạch đầu tư công trung hạn thường được xây dựng để định hướng và phân phối nguồn lực tài chính của một quốc gia hoặc tổ chức vào các dự án và chương trình quan trọng trong giai đoạn trung hạn, thường từ 3 đến 5 năm. Mục tiêu của kế hoạch này thường là tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển cơ sở hạ tầng. Cùng chiaseluat.com tìm hiểu thêm về nội dung này dưới đây nhé

Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn

Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật Đầu tư công 2019, việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn dựa trên các yếu tố sau:

 • Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong 05 năm trước đó và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.
 • Xem xét chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; kế hoạch tài chính 05 năm; kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm; mục tiêu ưu tiên đầu tư trong kế hoạch 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương.
 • Xem xét các quy hoạch liên quan được quy định bởi pháp luật về quy hoạch.
 • Đánh giá nhu cầu và dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, khả năng cân đối nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.
 • Đánh giá tác động của tình hình thế giới và trong nước đến sự phát triển và khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư.
 • Đánh giá cơ chế và chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội.
Kế hoạch đầu tư công trung hạn
Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn

Theo quy định tại Điều 48 của Luật Đầu tư công 2019, nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn được quy định như sau:

 • Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải tương ứng với các mục tiêu phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hàng năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương, cũng như các quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm.
 • Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác; đồng thời đảm bảo cân đối về mặt tài chính tổng thể và ưu tiên sự an toàn về nợ công.
 • Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong từng giai đoạn.
 • Ưu tiên được đặt cho việc cấp vốn cho các ngành, lĩnh vực và vùng lãnh thổ theo mục tiêu và hướng phát triển của từng thời kỳ.
 • Đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng trong quá trình lập kế hoạch đầu tư công.
 • Đảm bảo quản lý tập trung và thống nhất về mục tiêu, cơ chế và chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo sự tự chủ cho Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả đầu tư.
 • Kế hoạch đầu tư công hàng năm phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt.

Trình tư lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn được thực hiện ra sao?

Theo quy định tại Điều 55 của Luật Đầu tư công 2019, trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn được quy định như sau:

Trước ngày 30 tháng 6 của năm thứ tư trong giai đoạn trước của kế hoạch đầu tư công trung hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng và tiêu chí phân bổ mức vốn dự kiến cho kế hoạch đầu tư công trung hạn của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Trước ngày 31 tháng 7 của năm thứ tư trong giai đoạn trước của kế hoạch đầu tư công trung hạn, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành chỉ thị về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn của giai đoạn sau, với tổng mức vốn dự kiến bằng tổng mức vốn đầu tư công của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước. Thông báo về tổng mức vốn dự kiến của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương sẽ được công bố, nhằm làm căn cứ cho quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trong giai đoạn sau.

Trình tư lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn
Trình tư lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn

Trước ngày 15 tháng 8 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, thời gian, tiến độ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, theo quy định của Luật và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan trung ương có các nhiệm vụ sau:

 • Giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công hướng dẫn việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn.
 • Giao cơ quan, đơn vị trực thuộc sử dụng vốn đầu tư công lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau, trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan này cần báo cáo cơ quan cấp trên theo tiến độ quy định bởi Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tổ chức thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau, theo tiến độ quy định bởi Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công lập kế hoạch đầu tư công trung hạn cho cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn chỉnh và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, theo tiến độ quy định bởi Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ vào quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có các trách nhiệm sau:

 • Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ở địa phương lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau.
 • Giao cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công tổ chức lập và thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau, trong phạm vi nhiệm vụ được giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản lý. Các cơ quan này cần báo cáo cơ quan cấp trên và gửi cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công cấp tỉnh, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.
 • Tổ chức thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công cấp tỉnh thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.
 • Giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công cấp tỉnh lập kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp tỉnh giai đoạn sau, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét.
 • Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau.
 • Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, theo tiến độ quy định bởi Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tổ chức lập, thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau của cấp mình. Sau đó, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến và gửi Ủy ban nhân dân cấp trên theo quy định tại điểm a khoản 5 của Điều này.

Trước ngày 31 tháng 01 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, Chính phủ dự kiến khả năng cân đối ngân sách nhà nước cho chi đầu tư phát triển trong giai đoạn sau.

Từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 30 tháng 4 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định kế hoạch và phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách trung ương của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan trung ương hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.

Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

 • Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp mình, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 5 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.
 • Giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công cấp tỉnh hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp mình, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến trước ngày 15 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.
 • Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.

Trước ngày 31 tháng 7 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn của quốc gia và báo cáo Chính phủ.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hi vọng bạn đọc cảm thấy hữu ích. Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy tham khảo thêm các nội dung liên quan từ chiaseluat dưới đây nha.

Có thể bạn quan tâm:

Share:

Tóm tắt

Xem thêm

Gửi câu hỏi

Nhận thông tin pháp luật mới nhất

Trang thông tin chia sẻ pháp luật miễn phí

Phone: 0326 111 491
Email: chiaseluat216@gmail.com 

Address: Số 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN