Phân loại kế hoạch đầu tư công | Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Phân loại kế hoạch đầu tư công

Kế hoạch đầu tư công là một công cụ quản lý và phân bổ nguồn lực tài chính của một quốc gia hoặc một đơn vị hành chính nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và cải thiện cơ sở hạ tầng. Kế hoạch này xác định các dự án đầu tư công cần được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, đi kèm với các mục tiêu cụ thể về tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững. Vậy làm thế nào để phân loại kế hoạch đầu tư công? Hãy tham khảo bài viết dưới nha

Phân loại kế hoạch đầu tư công

Căn cứ vào Điều 46 của Luật Đầu tư công năm 2019, quy định về việc phân loại kế hoạch đầu tư công như sau:

Phân loại kế hoạch đầu tư công theo thời hạn kế hoạch:

 • Kế hoạch đầu tư công trung hạn: Đây là kế hoạch được lập trong một thời hạn kéo dài 05 năm, tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn đó.
 • Kế hoạch đầu tư công hằng năm: Đây là kế hoạch được thực hiện hàng năm nhằm triển khai và thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn. Kế hoạch này phù hợp với mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và đảm bảo cân đối vốn đầu tư công trong mỗi năm.

Phân loại kế hoạch đầu tư công theo cấp quản lý:

 • Kế hoạch đầu tư công của quốc gia.
 • Kế hoạch đầu tư công của các Bộ, cơ quan trung ương.
 • Kế hoạch đầu tư công của các cấp chính quyền địa phương.

Phân loại kế hoạch đầu tư công theo nguồn vốn đầu tư:

 • Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương: Bao gồm các dự án đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình đầu tư công và phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án theo phương thức đối tác công tư, tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
 • Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương: Bao gồm các dự án đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình đầu tư công và phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án theo phương thức đối tác công tư, tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
 • Kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.

Căn cứ để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Theo quy định tại Điều 47 của Luật Đầu tư công năm 2019, căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm được thực hiện như sau:

Căn cứ để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
Căn cứ để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn bao gồm các yếu tố sau:

 • Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn 05 năm trước và kế hoạch đầu tư công trung hạn của giai đoạn đó.
 • Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương. Cũng như kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm, và mục tiêu ưu tiên đầu tư trong kế hoạch 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương.
 • Quy hoạch liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
 • Nhu cầu và dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, cũng như khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước.
 • Dự báo tác động của tình hình thế giới và trong nước đến sự phát triển và khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư.
 • Cơ chế và chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công hằng năm bao gồm các yếu tố sau:

 • Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương, cùng với kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trong năm trước đó.
 • Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm.
 • Kế hoạch đầu tư công trung hạn.
 • Nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn lực để đầu tư xây dựng

Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Về nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm được thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư công 2019, cụ thể:

“Điều 48. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

1. Phù hợp với các mục tiêu phát triển tại chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hằng năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương và các quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm.

2. Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; bảo đảm cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công.

3. Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong từng giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ theo mục tiêu và định hướng phát triển của từng thời kỳ.

5. Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng.

6. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

7. Kế hoạch đầu tư công hằng năm phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt.”

Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Theo đó, việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm phải đảm bảo:

 • Tuân thủ và phù hợp với các mục tiêu phát triển đã được đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hàng năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương. Ngoài ra, nó cũng phải tương thích với các quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm.
 • Kế hoạch đầu tư công cần đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác, đồng thời bảo đảm cân đối vĩ mô và ưu tiên an toàn nợ công.
 • Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí và định mức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho từng giai đoạn cụ thể.
 • Ưu tiên vốn đầu tư công cho các ngành, lĩnh vực và vùng lãnh thổ theo mục tiêu và định hướng phát triển của từng thời kỳ.
 • Bảo đảm sự công khai, minh bạch và công bằng trong quá trình phân bổ vốn đầu tư công.
 • Đảm bảo quản lý tập trung và thống nhất về mục tiêu, cơ chế và chính sách. Thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
 • Kế hoạch đầu tư công hàng năm phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt, đảm bảo sự liên kết và nhất quán giữa hai giai đoạn đó.

Có thể bạn quan tâm:

Share:

Tóm tắt

Xem thêm

Gửi câu hỏi

Nhận thông tin pháp luật mới nhất

Trang thông tin chia sẻ pháp luật miễn phí

Phone: 0326 111 491
Email: chiaseluat216@gmail.com 

Address: Số 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN