Xác định công trình xây dựng loại dự án nhóm A, B, C như thế nào

Xác định công trình xây dựng loại dự án nhóm A, B, C như thế nào
Công trình xây dựng được xác định theo loại dự án nhóm A, B, C dựa trên các tiêu chí và yêu cầu cụ thể. Thông thường, việc xác định loại dự án này dựa trên quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý, quy định pháp luật về quản lý đầu tư công và xây dựng.

Công trình xây dựng được xác định loại dự án nhóm A, B, C như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 49 Luật Xây dựng 2014 (Được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020) quy định cụ thể như sau:

“Điều 49. Phân loại dự án đầu tư xây dựng

2. Căn cứ quy mô, mức độ quan trọng, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công.

…”

Theo đó, có thể hiểu cơ bản, cách xác định công trình xây dựng theo loại dự án nhóm A, B, C gồm:

Nhóm A:

 • Công trình xây dựng thuộc nhóm A được xác định là dự án có quy mô lớn, độ phức tạp cao và ảnh hưởng rộng lớn đến quốc gia, khu vực hoặc ngành nguồn lực kinh tế – xã hội.
 • Dự án thuộc nhóm A thường có tính chiến lược cao, ảnh hưởng sâu rộng đến phát triển kinh tế – xã hội, có thể là các công trình hạ tầng quan trọng, công trình công nghiệp, công trình giao thông vận tải quốc gia, công trình đầu tư công quan trọng khác.

Nhóm B:

 • Công trình xây dựng thuộc nhóm B là dự án có quy mô trung bình, độ phức tạp trung bình và có ảnh hưởng quan trọng đến một khu vực hoặc một ngành nguồn lực kinh tế – xã hội.
 • Dự án thuộc nhóm B thường là các công trình hạ tầng và cơ sở vật chất quan trọng trong một khu vực như các công trình giao thông vận tải trong tỉnh, công trình công nghiệp quan trọng trong khu vực, công trình dân dụng và công cộng quy mô trung bình.

Nhóm C:

 • Công trình xây dựng thuộc nhóm C là dự án có quy mô nhỏ, độ phức tạp thấp và có ảnh hưởng chủ yếu trong một địa phương nhỏ, một phạm vi hẹp.
 • Dự án thuộc nhóm C thường là các công trình xây dựng dân dụng nhỏ, công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cộng đồng như công trình giáo dục, công trình y tế, công trình văn hóa và công trình giao thông vận tải trong địa phương.
Công trình xây dựng được xác định loại dự án nhóm A, B, C như thế nào
Công trình xây dựng được xác định loại dự án nhóm A, B, C như thế nào

Tải trọn bộ các văn bản về xác định loại dự án nhóm công trình xây dựng A, B hay C: Tải về

Các công trình xây dựng được phân loại thành dự án nhóm A theo tiêu chí nào?

Theo quy định được nêu tại Điều 8 của Luật Đầu tư công 2019, các tiêu chí phân loại dự án nhóm A được xác định như sau:

“Điều 8. Tiêu chí phân loại dự án nhóm A

Trừ dự án quan trọng quốc gia quy định tại Điều 7 của Luật Đầu tư công 2019, dự án thuộc một trong các tiêu chí sau đây là dự án nhóm A:

Dự án không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật.
 • Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ.
 • Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

 • Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ.
 • Công nghiệp điện.
 • Khai thác dầu khí.
 • Hóa chất, phân bón, xi măng.
 • Chế tạo máy, luyện kim.
 • Khai thác, chế biến khoáng sản.
 • Xây dựng khu nhà ở.
công trình xây dựng phân loại dự án nhóm A
công trình xây dựng phân loại dự án nhóm A

Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

 • Giao thông, trừ dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
 • Thủy lợi.
 • Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
 • Kỹ thuật điện.
 • Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử.
 • Hóa dược.
 • Sản xuất vật liệu, trừ dự án quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.
 • Công trình cơ khí, trừ dự án quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.
 • Bưu chính, viễn thông.

Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

 • Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
 • Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.
 • Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới.
 • Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

 • Y tế, văn hóa, giáo dục.
 • Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình.
 • Kho tàng.
 • Du lịch, thể dục thể thao.
 • Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 2 Điều này.
 • Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Các công trình xây dựng được phân loại thành dự án nhóm B theo tiêu chí nào?

Theo quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư công 2019, tiêu chí phân loại các công trình xây dựng vào dự án B được mô tả như sau:

Các dự án có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau:

 • Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ.
 • Công nghiệp điện.
 • Khai thác dầu khí.
 • Hóa chất, phân bón, xi măng.
 • Chế tạo máy, luyện kim.
 • Khai thác, chế biến khoáng sản.
 • Xây dựng khu nhà ở.

Các dự án có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau:

 • Giao thông (trừ cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ).
 • Thủy lợi.
 • Cấp thoát nước, xử lý rác thải và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
 • Kỹ thuật điện.
 • Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử.
 • Hóa dược.
 • Sản xuất vật liệu (trừ dự án hóa chất, phân bón, xi măng).
 • Công trình cơ khí (trừ dự án chế tạo máy, luyện kim).
 • Bưu chính, viễn thông.
công trình xây dựng phân loại dự án nhóm B
công trình xây dựng phân loại dự án nhóm B

Các dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau:

 • Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
 • Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.
 • Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới.
 • Công nghiệp (trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại 2 lĩnh vực trên và khoản 1 Điều 7 luật này).

Các dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau:

 • Y tế, văn hóa, giáo dục.
 • Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình.
 • Kho tàng.
 • Du lịch, thể dục thể thao.
 • Xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở).
 • Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án đã thuộc các lĩnh vực khác còn lại.

Công trình xây dựng được phân loại thành dự án nhóm C theo tiêu chí nào?

Theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công 2019, tiêu chí phân loại các công trình xây dựng vào dự án C được miêu tả như sau:

Các dự án có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau:

 • Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ.
 • Công nghiệp điện.
 • Khai thác dầu khí.
 • Hóa chất, phân bón, xi măng.
 • Chế tạo máy, luyện kim.
 • Khai thác, chế biến khoáng sản.
 • Xây dựng khu nhà ở.

Các dự án có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau:

 • Giao thông (trừ cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ).
 • Thủy lợi.
 • Cấp thoát nước, xử lý rác thải và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
 • Kỹ thuật điện.
 • Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử.
 • Hóa dược.
 • Sản xuất vật liệu (trừ dự án hóa chất, phân bón, xi măng).
 • Công trình cơ khí (trừ dự án chế tạo máy, luyện kim).
 • Bưu chính, viễn thông.
công trình xây dựng phân loại dự án nhóm C
công trình xây dựng phân loại dự án nhóm C

Các dự án có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau:

 • Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
 • Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.
 • Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới.
 • Công nghiệp (trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại 2 lĩnh vực trên và khoản 1 Điều 7 Nghị định này).

Các dự án có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau:

 • Y tế, văn hóa, giáo dục.
 • Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình.
 • Kho tàng.
 • Du lịch, thể dục thể thao.
 • Xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở).
 • Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án đã thuộc các lĩnh vực khác còn lại.

Có thể bạn quan tâm:

Share:

Tóm tắt

Xem thêm

Gửi câu hỏi

Nhận thông tin pháp luật mới nhất

Trang thông tin chia sẻ pháp luật miễn phí

Phone: 0326 111 491
Email: chiaseluat216@gmail.com 

Address: Số 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN