Dự án đầu tư công nhóm C là gì? Tiêu chí phân loại dự án nhóm C

Dự án đầu tư công nhóm C

Dự án đầu tư công nhóm C là gì

Dự án đầu tư công nhóm C là một trong những phân loại dự án đầu tư công dựa trên quy mô và tính chất của dự án. Nhóm C thường áp dụng cho các dự án có quy mô nhỏ và độ phức tạp thấp. Các dự án nhóm C thường có mức đầu tư thấp, tương đối đơn giản và không đòi hỏi quá nhiều tài nguyên và quản lý công trình.

Tiêu chí xếp loại dự án đầu tư công nhóm C

Tại Điều 10 Luật Đầu tư công 2019 quy định các dự án sau sẽ được xếp vào dự án đầu tư công nhóm C:

(1) Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019 có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng, cụ thể thuộc các dự án sau:

 • Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;
 • Công nghiệp điện;
 • Khai thác dầu khí;
 • Hóa chất, phân bón, xi măng;
 • Chế tạo máy, luyện kim;
 • Khai thác, chế biến khoáng sản;
 • Xây dựng khu nhà ở;

(2) Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019 có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng, gồm:

 • Giao thông, trừ dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
 • Thủy lợi;
 • Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác;
 • Kỹ thuật điện;
 • Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử;
 • Hóa dược;
 • Sản xuất vật liệu, trừ dự án quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
 • Công trình cơ khí, trừ dự án quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;
 • Bưu chính, viễn thông;

(3) Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng, bao gồm:

 • Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
 • Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;
 • Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;
 • Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019

(4) Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 5 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019 có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau:

 • Y tế, văn hóa, giáo dục;
 • Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình;
 • Kho tàng;
 • Du lịch, thể dục thể thao;
 • Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019;
 • Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019.
Tiêu chí phân loại dự án nhóm C
Tiêu chí phân loại dự án nhóm C

Ai quyết định chủ trương đầu tư dự án nào thuộc dự án đầu tư công nhóm C?

Quy định tại Điều 17 của Luật Đầu tư công 2019, được sửa đổi bởi điểm a và điểm b, khoản 1 của Điều 1 trong Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự năm 2022, đã được quy định như sau:

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

4. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây:

a) Dự án quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật này; dự án nhóm A khác sử dụng vốn ngân sách trung ương do Bộ, cơ quan trung ương quản lý;

b) Chương trình, dự án đầu tư nhóm A sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, trừ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

c) Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau: chương trình, dự án nhóm A; chương trình, dự án kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo; chương trình tiếp cận theo ngành; mua sắm các loại hàng hóa thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép; sự tham gia của Việt Nam vào các chương trình, dự án khu vực;

5. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do cơ quan, tổ chức mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.

Theo đó, người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương sẽ quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư công thuộc nhóm C.

Nó bao gồm các dự án đầu tư công do cơ quan hoặc tổ chức mà họ tự quản lý, trừ những dự án mà quyền quyết định thuộc về Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 4 của Điều này.

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C

Tại Điều 26 Luật Đầu tư công 2019 quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do Bộ, cơ quan trung ương quản lý được thực hiện như sau:

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do Bộ, cơ quan trung ương quản lý

1. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương có trách nhiệm:

a) Giao đơn vị trực thuộc tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

b) Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

c) Chỉ đạo đơn vị quy định tại điểm a khoản này hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định.

2. Căn cứ ý kiến thẩm định quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện, dự kiến kế hoạch bố trí vốn.

Có thể bạn quan tâm:

Share:

Tóm tắt

Xem thêm

Gửi câu hỏi

Nhận thông tin pháp luật mới nhất

Trang thông tin chia sẻ pháp luật miễn phí

Phone: 0326 111 491
Email: chiaseluat216@gmail.com 

Address: Số 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN