Kế hoạch đầu tư công hằng năm | Trình tự, thủ tục được thực hiện như thế nào?

Kế hoạch đầu tư công hằng năm

Kế hoạch đầu tư công là một tập hợp các mục tiêu, định hướng, danh mục chương trình, dự án đầu tư công. Theo đó, kế hoạch đầu tư công cần đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác, đồng thời bảo đảm cân đối vĩ mô và ưu tiên an toàn nợ công.

Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí và định mức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho từng giai đoạn cụ thể. Kế hoạch đầu tư công hàng năm phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt, đảm bảo sự liên kết và nhất quán giữa hai giai đoạn đó.

Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công hằng năm

Căn cứ khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư công 2019 quy định về căn cứ lập kế hoạch đầu tư công hằng năm như sau:

“Điều 47. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

[…]

2. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công hằng năm bao gồm:

a) Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm trước;

b) Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm;

c) Kế hoạch đầu tư công trung hạn;

d) Nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trong năm kế hoạch.”

Theo đó, căn cứ lập kế hoạch đầu tư công hàng năm đòi hỏi xem xét các yếu tố sau:

 • Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương, bao gồm kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trong năm trước.
 • Xem xét kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm.
 • Xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn.
 • Đánh giá nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn lực để đầu tư vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội trong năm kế hoạch.

Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công hằng năm là gì?

Căn cứ Điều 48 Luật Đầu tư công 2019 quy định về nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công hằng năm như sau:

“Điều 48. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

1. Phù hợp với các mục tiêu phát triển tại chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hằng năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương và các quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm.

2. Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; bảo đảm cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công.

3. Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong từng giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ theo mục tiêu và định hướng phát triển của từng thời kỳ.

5. Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng.

6. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

7. Kế hoạch đầu tư công hằng năm phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt.”

Theo đó, nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công hằng năm gồm:

 • Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công trong từng giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm đảm bảo phù hợp với các mục tiêu phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hàng năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương, cũng như các quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm.
 • Đồng thời, việc phân bổ vốn đầu tư công cũng phải phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác, nhằm đảm bảo cân đối vĩ mô và ưu tiên an toàn nợ công.
 • Quá trình phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong từng giai đoạn.
 • Trọng điểm của việc bố trí vốn đầu tư công là ưu tiên cho các ngành, lĩnh vực và vùng lãnh thổ dựa trên mục tiêu và định hướng phát triển trong từng giai đoạn.
 • Đảm bảo quá trình phân bổ vốn đầu tư công diễn ra công khai, minh bạch và công bằng.
 • Hệ thống quản lý đầu tư công phải được tập trung và thống nhất về mục tiêu, cơ chế và chính sách. Đồng thời, thực hiện việc phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
 • Kế hoạch đầu tư công hàng năm phải được phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt.

Trình tư lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hằng năm được thực hiện như thế nào?

Trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hàng năm tuân theo quy định tại Điều 56 của Luật Đầu tư công năm 2019, được thực hiện theo các bước sau:

Thời gian Trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hằng năm
Trước ngày 15/5 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm sau.
Trước ngày 15/6 Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về lập kế hoạch đầu tư công năm sau.
Trước ngày 30/6 Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương hướng dẫn cơ quan, đơn vị cấp dưới lập kế hoạch đầu tư công năm sau.
Trước ngày 20/7 Các cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tổ chức lập, thẩm định và tổng hợp kế hoạch đầu tư công năm sau, sau đó báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp.
Trước ngày 25/7 Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau.
Trước ngày 31/7 Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương hoàn chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
Trước ngày 15/8 Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến khả năng thu, chi ngân sách nhà nước và chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm sau.
Trước ngày 25/8 Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương hoàn thiện dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
Trước ngày 31/8 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch đầu tư công năm sau của quốc gia, báo cáo Chính phủ.

Trên đây là nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công hàng năm, hi vọng bạn cảm thấy hữu ích. Một số nội dung có thể bạn quan tâm tại chiaseluat:

Có thể bạn quan tâm:

Share:

Tóm tắt

Xem thêm

Gửi câu hỏi

Nhận thông tin pháp luật mới nhất

Trang thông tin chia sẻ pháp luật miễn phí

Phone: 0326 111 491
Email: chiaseluat216@gmail.com 

Address: Số 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN