Yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch

Yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch

Chỉ thị 08/CT-TTg: Yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch

Mới đây, ngày 23/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Chỉ thị từ Thủ tướng Chính phủ đã phác thảo một quan điểm rõ ràng và định hướng cho việc điều hành và chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành. Đồng thời, cần thực hiện việc điều hành này một cách chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả, đồng thời đáp ứng tình hình và yêu cầu thực tế dựa trên chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Để đạt được điều này, cần tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị khác, đảm bảo sự hiệu quả và hoàn thiện công việc, không để kéo dài và gây trở ngại hoặc lãng phí tài nguyên.

Đồng thời, cần thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, chuyển đổi số, và ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong mọi hoạt động liên quan đến đầu tư công. Ngoài ra, cần tăng cường công tác hậu kiểm để đảm bảo việc giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện một cách hiệu quả. Cần khai thác, huy động và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả cho việc đầu tư, và sử dụng việc đầu tư công như một yếu tố thúc đẩy và kích hoạt việc đầu tư từ phía tư nhân.

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Với mục tiêu và giải pháp trọng tâm đã được xác định, Chỉ thị từ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tổng hợp các dự án và hoàn thiện thủ tục đầu tư, nhằm đáp ứng yêu cầu của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023. Sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ sẽ tiếp tục báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đề xuất các phương án xử lý vốn ngân sách trung ương được phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên không thể giao chi tiết cho từng nhiệm vụ và dự án như quy định. Ưu tiên trong việc điều chỉnh vốn sẽ được dành cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

Hướng dẫn được đưa ra cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để tổ chức đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vào tháng 4/2023.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để hướng dẫn việc điều hòa linh hoạt vốn giữa Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đảm bảo việc giải ngân toàn bộ vốn của Chương trình trong năm 2023 theo Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 của Chính phủ. Trường hợp vượt quyền thẩm quyền, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét và quyết định theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là theo dõi tiến độ giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để ban hành các biện pháp điều hành linh hoạt, thích ứng với điều kiện thực tế nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn năm 2023.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đẩy mạnh đôn đốc và hướng dẫn các bộ, cơ quan và địa phương liên quan trong việc xây dựng, thẩm định và hoàn thiện các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn và xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ, như công tác quy hoạch, đấu thầu và công tác kế hoạch, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án nhóm A được quyết định chủ trương đầu tư bởi Thủ tướng Chính phủ.

Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ tiếp tục xem xét lại các văn bản pháp lý liên quan đến triển khai, thực hiện dự án đầu tư công để tự ý xử lý theo thẩm quyền. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền, sẽ báo cáo cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để đưa ra các phương án xử lý cụ thể nhằm khắc phục khó khăn, rà soát khúc mắc trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Việc lập kế hoạch giải ngân sẽ được thực hiện chi tiết cho từng dự án và tuân thủ nghiêm ngặt theo kế hoạch từng tháng và từng quý. Công tác kiểm tra và giám sát hiện trường sẽ được tăng cường, đồng thời sẽ thúc đẩy nhà thầu và tư vấn để đẩy nhanh tiến độ. Sẽ có phân công cụ thể cho lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện. Cũng sẽ tập trung đồng hành và khắc phục khó khăn kịp thời, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án. Điều này được coi là căn cứ để đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công, sẽ tăng cường kỷ luật và kỷ cương. Sẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công, loại bỏ các khó khăn về đất đai, tài nguyên… Đồng thời, sẽ áp dụng chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân có ý định gây khó khăn, cản trở hoặc làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Các cán bộ, công chức và viên chức yếu kém về năng lực, đồng thời gây rối và phiền hà, sẽ được thay thế kịp thời. Cũng sẽ kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Sẽ thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu và thanh toán vốn đầu tư theo quy định và ngay khi có khối lượng tương ứng. Sẽ tự ý rà soát và điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm tiến độ giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, cũng như các dự án đang thiếu vốn theo quy định.

Sẽ thực hiện giải ngân theo đúng kế hoạch đã được Quốc hội quyết nghị và giao cho Thủ tướng Chính phủ, và kiên quyết không trả lại kế hoạch vốn cho năm 2023.

Xem chi tiết tại Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/3/2023. Hoặc Tải về

Share:

Tóm tắt

Xem thêm

Gửi câu hỏi

Nhận thông tin pháp luật mới nhất

Trang thông tin chia sẻ pháp luật miễn phí

Phone: 0326 111 491
Email: chiaseluat216@gmail.com 

Address: Số 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN