Kế hoạch đầu tư công là gì? Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công được thực hiện như thế nào

Kế hoạch đầu tư công là gì

Đầu tư công có tầm quan trọng lớn đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia, giúp xây dựng cơ sở hạ tầng, kích thích tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng dịch vụ công và định hình tương lai. Đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống của người dân. Vậy Kế hoạch đầu tư công là gì? Cùng theo dõi trong bài viết sau nhé

Kế hoạch đầu tư công là gì?

Căn cứ khoản 17 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 giải thích về kế hoạch đầu tư công như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

[…]

17. Kế hoạch đầu tư công là một tập hợp các mục tiêu, định hướng, danh mục chương trình, dự án đầu tư công; cân đối nguồn vốn đầu tư công, phương án phân bổ vốn, các giải pháp huy động nguồn lực và triển khai thực hiện.

[…]”

Theo đó, kế hoạch đầu tư công được hiểu như một tập hợp các mục tiêu, định hướng và danh mục chương trình, dự án đầu tư công. Nó cũng bao gồm việc cân đối nguồn vốn đầu tư công, phương án phân bổ vốn, cùng với các giải pháp nhằm huy động nguồn lực và thực hiện triển khai.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công được thực hiện như thế nào?

Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công được thực hiện theo quy định của Điều 67 Luật Đầu tư công 2019. Theo đó:

Quốc hội có quyền quyết định điều chỉnh tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của nguồn vốn ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau:

 • Điều chỉnh mục tiêu theo chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia.
 • Thay đổi đột biến về cân đối ngân sách nhà nước hoặc khả năng huy động nguồn vốn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của nguồn vốn ngân sách trung ương giữa các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong trường hợp không thay đổi tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định.

Thủ tướng Chính phủ dựa trên tình hình cụ thể, trong kỳ kế hoạch, quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn của nguồn vốn ngân sách trung ương cho từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã được Quốc hội quyết định, theo quy định tại khoản 3 Điều 60 của Luật.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công được thực hiện như thế nào
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công được thực hiện như thế nào

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

 • Chủ trì thẩm định phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn của nguồn vốn ngân sách trung ương giữa các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
 • Chủ trì thẩm định phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn của nguồn vốn ngân sách trung ương trong nội bộ và giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định.

Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương có thẩm quyền và trách nhiệm:

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm của nguồn vốn ngân sách trung ương giữa các dự án thuộc danh mục đã được cấp có thẩm quyền quyết định, nhưng không vượt quá tổng mức vốn đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch.

Gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp và theo dõi về nguồn vốn ngân sách trung ương.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền và trách nhiệm:

 • Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm đối với nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu thuộc quản lý của cấp mình, nhưng không vượt quá tổng mức vốn đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch.
 • Gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp và theo dõi về nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu.

Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của nguồn vốn ngân sách địa phương trong các trường hợp sau:

 • Điều chỉnh mục tiêu theo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 • Thay đổi đột biến về cân đối ngân sách địa phương hoặc khả năng huy động nguồn vốn của địa phương.
 • Thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế hoạch hàng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng nguồn vốn này, và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp trong kỳ họp gần nhất.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước

Trình tự và thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của vốn ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 46 của Nghị định 40/2020/NĐ-CP như sau:

Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước
Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước
 • Đối với người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, khi cần thiết và có yêu cầu về tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án, họ phải giao cho cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư công để rà soát và đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của vốn ngân sách trung ương. Sau đó, phương án được trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công 2019.
 • Ủy ban nhân dân các cấp, tùy theo sự cần thiết và yêu cầu về tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án, cũng giao cho cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư công để rà soát và đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của vốn ngân sách địa phương. Phương án này sau đó được trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công.
 • Đối với việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư của vốn ngân sách nhà nước hàng năm giữa các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, thời hạn cần thực hiện là trước ngày 15 tháng 11 của năm kế hoạch.

Có thể bạn quan tâm:

Share:

Tóm tắt

Xem thêm

Gửi câu hỏi

Nhận thông tin pháp luật mới nhất

Trang thông tin chia sẻ pháp luật miễn phí

Phone: 0326 111 491
Email: chiaseluat216@gmail.com 

Address: Số 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN